Stichting Zeeheldenfestival

De stichting heeft als doel;

het (doen) bevorderen van muziekbeoefening en andere culturele activiteiten en het (doen) bevorderen van de sociale verbondenheid en participatie van bewoners in het stadsdeel Zeeheldenkwartier te ’s-Gravenhage.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het jaarlijks (doen) organiseren van een muziekfestival in het stadsdeel Zeeheldenkwartier te ’s-Gravenhage;
b. het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
e. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Het Zeeheldenfestival in een gratis festival. De activiteiten worden gefinancierd door:
a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten, met name de baromzet en voedselkramen;
b. subsidies van de gemeente Den Haag. fondsenwerving bij diverse instellingen;
d. donaties, sponsorgelden en giften door relaties en ondernemers;
e. alle overige bijdragen en inkomsten.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De penningmeester beheert het vermogen en kasstromen. De kascommissie controleert jaarlijks de financiële verantwoording.

Rsin 863355730
KVK 84764260

Bestuurders

Willem Jelle Berg (voorzitter)
Michel Kester (secretaris)
Jan Peter Hopmans (penningmeester)
Jolanda van Beek (bestuurslid)

Bekijk alle sponsors en partners